tool

Latarnik Wyborczy

project website

Latarnik Wyborczy is a website that allows citizens to compare their views with programmes of political parties running in national elections, allowing them to vote smart.

Latarnik wyborczy wymaga od Ciebie ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Dla każdego stwierdzenia możesz  wybrać jedną z trzech dostępnych odpowiedzi „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się”, lub „Nie mam zdania”. Przy każdym stwierdzeniu możesz skorzystać z krótkiej notki zawierającej wyjaśnienie istoty poruszanego zagadnienia.

Następnie aplikacja porównuje Twoje odpowiedzi  z udzielonymi wcześniej i wprowadzonymi do systemu wskazaniami sztabów wyborczych i generuje wynik w postaci listy komitetów uszeregowanych według procentowej zgodności z Twoimi odpowiedziami. Na ekranie z rezultatami możesz również zapoznać się z odpowiedziami wszystkich sztabów na poszczególne stwierdzenia oraz zamieszczonymi przez nie komentarzami.

HOW QUESTIONAIRE IS BUILT?

Każdy ze sztabów wyborczych samodzielnie rozwiązuje test Latarnika Wyborczego, a swoje odpowiedzi przesyła nam drogą mailową. Każdy komitet po to, by lepiej wyjaśnić swoje stanowisko ma prawo do każdego ze stwierdzeń dołączyć krótki komentarz.

Praca nad przygotowaniem narzędzia rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się by obejmowała ona maksymalnie szerokie spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej. Na tym etapie przeprowadzamy także wstępną analizę wypowiedzi komitetów, aby upewnić się, że zaproponowane przez nas stwierdzenia będą różnicowały startujące w wyborach komitety.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, ciałem doradczym, w skład którego wchodzą znawcy sfery publicznej oraz badacze życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia staramy się na tym etapie wyeliminować wszelkie ewentualne błędy natury merytorycznej.

Jak oblicza się stopień zgodności odpowiedzi użytkownika z poglądami komitetów?

W przypadku braku odpowiedzi ze strony sztabów, na podstawie programów komitetów, ich wypowiedzi oraz materiałów prasowych samodzielnie opracowujemy ich stanowiska. W takiej sytuacji o naszych działaniach

Stopień zgodności poglądów użytkownika z komitetem obliczany jest na podstawie następującego algorytmu:

  • Każda pełna zgodność opinii komitetu z opinią wyborcy premiowana jest 2 punktami.
  • Udzielenie odpowiedzi przeciwnych skutkuje nieprzyznaniem punktów.
  • Kiedy jedna ze stron deklaruje brak zdania w danej kwestii system przydziela każdorazowo 1 punkt.
  • Użytkownik może dodatkowo oznaczyć dane

Made by

organization

Center for Citizenship Education

Centrum Edukacji Obywatelskiej
more