Latarnik Wyborczy

Vote smart - compare your views with political parties programmes
Project website

Latarnik Wyborczy is a website that allows citizens to compare their views with programmes of political parties running in national elections, allowing them to vote smart.

Latarnik wyborczy wymaga od Ciebie ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Dla każdego stwierdzenia możesz  wybrać jedną z trzech dostępnych odpowiedzi „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się”, lub „Nie mam zdania”. Przy każdym stwierdzeniu możesz skorzystać z krótkiej notki zawierającej wyjaśnienie istoty poruszanego zagadnienia.

Następnie aplikacja porównuje Twoje odpowiedzi  z udzielonymi wcześniej i wprowadzonymi do systemu wskazaniami sztabów wyborczych i generuje wynik w postaci listy komitetów uszeregowanych według procentowej zgodności z Twoimi odpowiedziami. Na ekranie z rezultatami możesz również zapoznać się z odpowiedziami wszystkich sztabów na poszczególne stwierdzenia oraz zamieszczonymi przez nie komentarzami.

Project website

HOW QUESTIONAIRE IS BUILT?

Każdy ze sztabów wyborczych samodzielnie rozwiązuje test Latarnika Wyborczego, a swoje odpowiedzi przesyła nam drogą mailową. Każdy komitet po to, by lepiej wyjaśnić swoje stanowisko ma prawo do każdego ze stwierdzeń dołączyć krótki komentarz.

Praca nad przygotowaniem narzędzia rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się by obejmowała ona maksymalnie szerokie spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej. Na tym etapie przeprowadzamy także wstępną analizę wypowiedzi komitetów, aby upewnić się, że zaproponowane przez nas stwierdzenia będą różnicowały startujące w wyborach komitety.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, ciałem doradczym, w skład którego wchodzą znawcy sfery publicznej oraz badacze życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia staramy się na tym etapie wyeliminować wszelkie ewentualne błędy natury merytorycznej.

Jak oblicza się stopień zgodności odpowiedzi użytkownika z poglądami komitetów?

W przypadku braku odpowiedzi ze strony sztabów, na podstawie programów komitetów, ich wypowiedzi oraz materiałów prasowych samodzielnie opracowujemy ich stanowiska. W takiej sytuacji o naszych działaniach

Stopień zgodności poglądów użytkownika z komitetem obliczany jest na podstawie następującego algorytmu:

 • Każda pełna zgodność opinii komitetu z opinią wyborcy premiowana jest 2 punktami.
 • Udzielenie odpowiedzi przeciwnych skutkuje nieprzyznaniem punktów.
 • Kiedy jedna ze stron deklaruje brak zdania w danej kwestii system przydziela każdorazowo 1 punkt.
 • Użytkownik może dodatkowo oznaczyć dane
 

Topics

Vote Smart  
 • Center for Citizenship Education

  Democracy in Poland, as elsewhere, will not succeed unless having responsible and active citizens. We believe that an active citizen participation forms the basis of democatic country and that schools play an important role in effective education of young citizens.

  learn more
 • Chesno

  A platform/database created to monitor the integrity of Ukrainian politician and political parties.

  learn more
 • Istinomjer

  Istinomjer is an online platform for the monitoring and evaluation of responsibilities of public office holders and political parties in power. Istinomjer platform analyzes on a daily basis public statements of public office holders and assesses their responsibility in giving them. Statements of individuals are tested for consistency and veracity as well as the fulfillment of the promises given in statements.

  Apart from this, Istinomjer monitors and analyzes the quality and level of fulfillment of electoral promises of the parties in power at different levels. It analyzes the individual promises given through pre and post-election programs and provides an assessment of their fulfillment and concreteness in several different ways.

  learn more
 • Hub of Data RU

  Hub of open data for Russia and other cyrillic countries

  learn more